Charakteristika podnikania:

Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku a za podmienok stanovených zákonom č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenským zákonom), v znení neskorších predpisov.

Základným právnym predpisom pre podnikateľov je Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Obchodné právo je zvláštnou časťou občianskeho práva. Obchodný zákonník upravuje:

- postavenie podnikateľa,

- obchodné záväzkové vzťahy,

- niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s podnikaním.

Pojem podnikateľ je stanovený v § 2 odst. 2 obchodného

zákonníka a sú to:

- osoby zapísané v obchodnom registri

- osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

- osoby, ktoré podnikajú na základe osobitných predpisov

- fyzické osoby, ktoré sú zapísané do evidencieu miestneho úradu

a) Osoby zapísané do obchodného registra

Jedná sa o osoby právnické, ktoré sa zapisujú do obchodného registra povinne a sú to:

- obchodné spoločnosti a družstvo

- iné právnické osoby, ktorým to stanovuje zákon napr. štátne podniky, burzy, agrárne a hospodárske komory, pozemkový fond,

- zahraničné osoby, či už fyzické alebo právnické, ktoré chcú podnikať na našom území

Fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie podnikať, sa môžu do obchodného registra dobrovoľne.

b) Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Jedná sa o fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú v oblastiach upravených živnostenským zákonom (živnosti ohlaovacie a koncesované).

c) Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov

Jedná sa o rôzne povolania, ktoré vykonávajú predovšetkým fyzické osoby. Predpokladom je členstvo v príslušnej komore. Sú to advokáti, komerční právnici, notári, lekári, lekárnici, veterinárni lekári, auditori, daňoví poradcovia a iní.

d) Fyzické osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu, ktorý sú zapísaní do evidencie u miestnych úradov