Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo
-Zavedenie účtovníctva -Zavedenie účtovníctva
-Sústava jedn. účtovníctva -Sústava podv. účtovníctva
- peňažný denník - Vnút. smernice o učtovníctve - účtovanie škôd
- kniha pohľ. a záväzkov - Zahajovacia bilancia a vklady do - časové rozlíšenie
- pokladničná kniha spoločnosti - dohadné položky
- evidencia cenín - zriaďovacie náklady - inventarizácia
- evidencia inv. majetku - investičný majetok - zúčtovanie daní
- evidencia DHIM a DNIM - DHIM a DNIM - účtovná závierka a uzávierka
- evidencia zásob - evidencia zásob - over. účt. závierky auditorom
- evidencia objednávok - krátkodobý fin. majetok - opravy v podv. účtovníctve
- mzdové náklady - mzdové náklady
- cestovné - cestovné
- kniha jázd - kniha jázd
- finančný leasing - finančný leasing
- prenájom nehnuteľností - prenájom nehnuteľností
- úver - kapitál a dlhodobé záväzky
- tvorba rezerv - úver
- účtovanie škôd - tvorba rezerv
- inventarizácia - rezervný fond
- ročná účtovná uzávierka - obch. styk so zahraničím
peňažného denníka a kurzové rozdiely